Web Tasarım, Yazılım
ve Hizmet Sözleşmesi

Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans olarak, her firmaya ayrı sözleşme yapıyoruz. Ancak genel kuralları burada belirttik.

Bizimle Çalışmanız Halinde 
Sözleşmemiz Hazır!

Web Tasarım, Yazılım ve Hizmet Sözleşmesi 

Madde 1 : Taraflar ve Tanımlar 

İş bu sözleşme ……/ ……/ ……Tarihinde ticari merkezi Barbaros Mah. 201. Sokak Bağcılar / İSTANBUL adresinde mukim Birbilişim (Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans olarak anılacaktır) ile……………………………………………………………………………………………………………… adresinde mukim ……………………………………………………………………….. (Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır. Sözleşmeye konu web sitesinin yapıldığı alan adı ………………………………………………………’dur.

Madde 2 : Sözleşme Konusu

İşbu sözleşme Müşteri’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet sitesi yazılımlarının Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 : Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans’ın Yükümlülükleri 

 1. Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans, Müşteri’nin tanıtım, reklam ve bilgi edinme için ihtiyaç duyduğu yazılımları (Web sitesi) Müşteri’nin kullanabileceği şekilde kurulumunu yaparak, internet ortamında yayına hazır hale getirmekle yükümlüdür.
 2. Madde 2. maddedeki edim yerine getirildikten sonra müşteri tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve kod değişikliği gerektiren düzeltmeler, sayfa eklemeler) ek ücrete tabidir.
 3. Müşteri için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki basit değişiklikler veya rötuşlar (komple tasarım ve kod/blok/div değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans ‘ın belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder. Bu düzeltmeler için ayrıca ek ücret alınmayacaktır. 

Madde 4 : Müşterin’in Yükümlülükleri 

 1. Müşteri, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server/hosting) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik edebilir.
 2. Müşteri, Web tasarımın düzenlenmesi ve tasarlanması aşamasında gerekli olan resim ve yazılı dokümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmeli, resimleri bilgisayar ortamında veya yüksek kalitede Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans ‘a iletmelidir. Müşterinin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans sorumlu tutulamaz.
 3. Müşteri, web sitesine ait yönetici paneli veya yönetim programı olması durumunda site içeriğini kendisi oluşturmak ve bilgileri siteye eklemekle yükümlüdür. Ek ücret karşılığında ekstra içerik ve bilgi firmamız tarafından eklenebilir.
 4. Müşteri, Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans ‘a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.
 5. Müşteri, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans ‘ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
 6. Müşteri, kendisine ait tüm yedeklerin ve verilerin güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir sebepten dolayı bilgi kaybı yaşandığında Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans mesul olmayacaktır. Müşteri bu durumdan doğabilecek zararlardan dolayı firmamızdan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
 7. Müşteri, hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları bildirmekle yükümlüdür.
 8. Müşteri sözleşmenin konusu olan web sitesinin, alan adı dışında başka bir alan adına taşınması ve veya başka bir alan adında kullanılması yayına başlanması durumunda Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans ‘ı haberdar edeceğini kabul eder ve yeni alan adı (domain) için yeni bir sözleşme yapılacağını kabul eder.
 9. Müşteri, Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans ‘ın haberi olmadan sözleşmenin konusu olan web sitesinin alan adı dışına taşınması ve/veya başka bir alan adında kullanılması, yayına başlanması durumunda Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans ‘ın telif haklarının ihlali sayılır. 

Madde 5 : Gizlilik ve Güvenlik 

 1. Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans karşılıklı güven esasına dayanarak Müşteri’yi destekler ve yararlı olacak eylemlerde bulunur. Müşteri de aynı şekilde maddi ve manevi olarak Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans ‘ı destekler ve yararlı olacak eylemlerde bulunur.
 2. Hem Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans hem de Müşteri birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü şahıslarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.
 3. Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veritabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile site içeriğine ve veritabanına kayıtlı müşteri bilgileri ve özel bilgileri 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder.
 4. Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans, Müşteri’nin kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan sorumlu değildir. 

 

Madde 6 : Elektronik Kayıtların Geçerliliği 

 1. Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma ve onay kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir. 

 

Madde 7 : Tebligatlar 

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgâh olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerdeki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

Madde 8 : Ücretlendirme ve Ödeme 

 1. Web sitesinin hazırlanması için ödenecek ücret önceden kararlaştırılmış olup ………………… TL ( KDV Hariç ) olarak belirlenmiştir.
 2. Müşteri, Hizmet bedelinin 1/2’sini iş başlangıcında peşin olarak, kalan 1/2’sini iş bitiminde Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans’a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bitiminde ödenecek ücret, site hazır halde olarak yazılı veya mail yolu ile onaylı olarak teslim edildikten ve gerekli kontroller bitirildikten sonra kesilecek fatura tarihinden en geç bir hafta sonra Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans ‘a ödeyeceğini kabul, beyan taahhüt eder. Gecikmesi halinde kalan ödemeye tekrar fiyatlandırma uygulanacaktır. Fiyatlandırmada artırım yapılırken TEFE TÜFE Enflasyon oranı baz alınacaktır.
 3. Müşteri hizmet bedelinin 1/2’sini iş başlangıcında peşin olarak ödenmediği takdirde işe başlanmayacaktır.
 4. Ödemelerin yapılmaması durumunda, Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.
 5. Müşteri yapım aşamasında üzerinde çalışılan tasarımı veya yazılımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %35’i kadar, belirli kısımlarının değiştirilmesi konusunda %15’i kadar fark ödeyeceğini kabul eder. Bütün olarak değiştirmeden kasıt, mevcut tasarımın en az %50’sinden fazlasının değiştirilmesidir. Belirli kısımlarının değiştirmeden kasıt, bir isteğin veya kod parçacığının %50’inden az değişime uğraması veya eklenmesidir. 

Madde 9 : İşin Tamamlanması ve İptali

 1. Web sitesinin hazırlanması Müşteri haricinde bir sebepten dolayı iş tamamlanmayacak ise Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans aldığı tüm ücretleri iade etmekle yükümlüdür. Doğal afet (deprem, sel vs.), hastalık, ölüm gibi her iki taraftan kaynaklı olmayan olaylar Müşteri haricinde bir sebepten sayılmayacaktır.
 2. Müşteri için yapılmış olan tüm yazılımsal ve tasarımsal (web sitesi, web sitesi taslağı, web sitesi onaylanmış taslağı, kurumsal evraklar, logo, kartvizit ve diğer matbu evraklar, mockup sunumlar dahil) ürünler/çalışmalar sözleşme sonrasında dijital olarak veya mail ile Müşteri’ye iletildiğinde / sunulduğunda Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans işin %100’ünü tamamlamamış /teslim etmemiş olsa dahi işin başlangıcında alınan %50’lik ön ödeme kısmını artık müşteriye iade etmeyecektir.
 3. Müşteri, işin %70 ve üstü bittiğinde Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans ‘dan kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü işten vazgeçmesi durumunda kararlaştırılmış ücretin tamamını Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans ‘a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Müşteri, işin %70’in altında tamamlandığı sırada sözleşmeden vazgeçmesi durumunda tamamlanan iş oranında Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans’a ödeme yapar. İşin %70’inden kasıt, işin ana hatları tamamlanmış demek olup geri kalan %30’u yapılmadan da işlevsel olan iş demektir. 

Madde 10 : Garanti ve Destek Kapsamı 

 1. Garanti süresi, web sitenin, istenilen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testlerinin tamamlanıp çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam 1 yıl olacaktır.
 2. Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans, Müşteriye sağlamakta olduğu hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları (bug) düzeltmekle yükümlüdür. Bu düzeltmeler için ek ücret talep edilmeyecektir bu madde geçerlik süresi 1 yıldır.
 3. Müşteriye, kapsamlı olarak yönetim paneli kullanımı 1 defaya mahsus olarak ek ücret talep edilmeden anlatılacaktır (sisteme ürünlerin, kategorilerin, logoların ayarların tanımlanması, vs.).
 4. Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans tarafından titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak olan web sitede, 1 yıllık garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya sitenin çalışmaması durumunda müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında ek ücret talep edilmeyecektir.
 5. Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans karşılıklı güven esasına dayanarak Müşteriyi destekler ve yararlı olacak eylemlerde bulunur. Müşteri de aynı şekilde maddi ve manevi olarak Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans destekler ve yararlı olacak eylemlerde bulunur.
 6. İşin tamamlanmasından sonra Müşteri daha kapsamlı destek ve geliştirme hizmeti talep etmesi durumunda (Site Yönetimi, SEO, Google, Sosyal medya Reklamları, Ürün ve içerik eklenmesi, Logo ve Banner Grafik Çalışmaları vb. gibi.), bu hizmet için Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans ‘ın belirleyeceği ayrı bir ücret karşılığında Müşteriye sunulur ve bu ücret Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans ‘a peşin ya da aylık ödenir. Bu ücret miktarını alınacak destek hizmetinin kapsamı belirler.
 7. Hosting/Server ve domain hizmetleri tedariği Müşteri kendisi tedarik edebileceği gibi Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans ‘dan uygun Server/Hosting hizmeti talebinde bulunulabilir.
 8. Destek hizmeti kapsamında (uygun server/hosting hizmeti bulma) Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans ‘ın aracı olduğu bir server/hosting hizmeti var ise web site trafiğinin artması durumunda server kapasitesinin yetersizliği söz konusu olduğunda kapasite artırım talebi Müşteri tarafına iletilir. Müşteri talebi kabul etmesi durumunda kapasite artırım için gerekli masrafları karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. Müşteri, Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans dışında bir firmadan destek yada bakım hizmeti talebinde bulunur ya da işi yaptırır ise Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans tek taraflı olarak destek hizmetini durdurma hakkına sahip olup bu hizmet karşılığı ödeme alınmışsa ödemenin geri iadesi yapılmaz.
 10. Müşteri, hangi kapsamda destek hizmeti almış olursa olsun, aldıkları hizmet için Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans ‘a ayrı bir ücret ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11. Müşteri Destek hizmeti için herhangi bir ödemesi yoksa tek taraflı destek almayı durdurabilir ve aynı durum Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans için de geçerlidir.
 12. Uzmanlık gerektiren durumlarda Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans ‘ın öneri ve hizmetlerini dikkate alınmadan alınan kararlardan doğacak zararlardan Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans sorumlu değildir. Birbilişim | Web Tasarım | Dijital Ajans ‘ın zarar görmesi durumunda zararların karşılanmasından Müşteri sorumludur. 

FİRMA ADI

BİRBİLİŞİM | Dijital Ajans

KAŞE / İMZA

MÜŞTERİ / FİRMA ADI

ÖRNEK FİRMA A.Ş. LTD.

KAŞE / İMZA

 • Biz sektöründe 15 yılı aşkın deneyime sahip
 • Piyasadaki en iyi derecelendirme biri – 98%
 • Ekibimiz çok nitelikli ve biz hala büyümeye devam ediyoruz.
 • Birçok şirkete yardım ettik.

Ekibimiz

SEO’nun en iyi insanlarıyla tanışın.

Bizi tanıdıkça daha çok şaşıracaksınız. Yaptıklarımıza ve yapacaklarımıza inanın, Biz bunun için çok çalışıyoruz. 

 • Gelişmiş Güvenlik
 • Garantili İş Modeli
 • Hızlı Sonuçlar
 • Hepsi bir Arada Paketi


Bize Ulaşın

Bu sayılar bizi temsil ediyor.

Gün geçtikçe Birbilişim Dijital Web Ajansımız büyümektedir. Firmalarımızın gücüne güç katmaktan mutluluk duyuyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Firmalarımızı düzenli takip ediyoruz ve eksikliklerini hemen tamamlıyoruz.

0
%

E-Ticaret Sistemleri Yönetimi

0
%

Grafik tasarım işlerine talep artışı

0
%

Seo ve Reklam taleplerindeki Artış


Bize Ulaşın

Gelecekteki güncellemelerimizi
kaçırmayın!

Web, E-ticaret ve Grafik Tasarım kampanyalarımızdan faydalanmak için bizi takip edebilirsiniz. 

  Kaydolarak Gizlilik Politikamızı ve Kullanım Koşullarımızı otomatik olarak
  kabul edersiniz.